Vatrogasna vježba u Dječjem vrtiću Sisak Novi objekt Tratinčica

Danas u 10:30 sati, oglašavanjem vatrogasne sirene, započela je vatrogasna vježba evakuacija, spašavanje i gašenje požara u Dječjem vrtiću „ Sisak Novi“ u objektu „ Tratinčica“. Uz zaposlenike i korisnike Dječjeg vrtića u vježbi je sudjelovalo DVD Mladost Sisak i Vatrogasci Ina Rafinerije nafte Sisak. Zbog što boljeg vizualnog efekta i atraktivnosti, simulirano je zadimljavanje u hodniku. Dim koji nastaje ovakvom simulacijom u potpunosti je bezopasan za ljude.
CIlj praktične vježbe je uvježbati radnike za pravilno kretanje i izvođenje postupaka kod provođenja evakuacije i spašavanja iz ugroženih objekata te razbijanje straha od rizika koji mogu nastupiti prilikom kretanja u zadimljenim ili slabo vidljivim prostorima za slučaj iznenadnog događaja.
Odgajatelji su uz pomoć vatrogasaca izveli vježbovno gašenje požara zapaljive tekućine pomoću ručnih vatrogasni aparata. Djeca su uz pomoć vatrogasaca rukovali vatrogasnim brentačama preko kojih su mlazom vode gađali postavljene mete. Vatrogasci su pokazali kako se pomoću generatora dobiva laka pjena.
Izvršena vježba i radnje koje su se provodile najbolja su garancija da će u slučaju požara ili sličnih opasnih situacija u kojoj se mogu naći najmlađi, biti na visokom nivou.

Specijalist zaštite na radu
Mirjana Petrović