UPIS U VRTIĆ

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2022./2023.

01.07.2022.

Poštovani roditelji, rezultate upisa možete pronaći na sljedećoj poveznici OVDJE.

Rezultati bodovanja zahtjeva

07.06.2022.

U skladu s Mjerilima o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Sisak Novi za pedagošku 2022./23. godinu, objavljujemo rezultate bodovanja zahtjeva.

Rezultati bodovanja

Rezultati bodovanja nisu upisna lista, upisna lista će biti objavljena 01.srpnja 2022.

Upis u vrtić/jaslice

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari i Dječjeg vrtića Sisak Novi, daje se sljedeća:

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2022./2023. godinu.

Dječji vrtić Sisak Novi zaprima zahtjeve za upis djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu) u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u objektima Radost, Maslačak, Sunce, Tratinčica.

1.) Redoviti program:
– cjelodnevni (7-10 sati)
– poludnevni (4 -6 sati)

2.) Program predškole 

-djeca u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu/neće pohađati dječji vrtić

1.) REDOVITI PROGRAM

Zahtjevi se zaprimaju isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani (https://vrtici.e-upisi.hr/) od 12.05. do 20.05.2022. godine.

Molimo roditelje/skrbnike neka prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Upute za korištenje sustava roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje:

Upisi u dječje vrtiće -korisničke upute za roditelje

Uz zahtjev, roditelj/skrbnik je dužan elektronskim putem priložiti (učitati) i dokumentaciju kojom se dokazuju prava prednosti koja su navedena u Mjerilima za upis za pedagošku godinu 2022./2023. E- prijava preuzima određeni skup podataka – dokumentaciju o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu žrtve i invalida domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr., a dio dokumentacije koji nije automatski povučen kroz sustav eGrađani potrebno je posebno učitati tijekom prijave (to se odnosi na zdravstvenu iskaznicu djeteta, iskaznicu imunizacije, dokaze o pravima iz zdravstvenog sustava-dopust za njegu djeteta s teškoćama, roditeljski, rodiljni dopust i ostala prava, dokaze iz sustava socijalne skrbi- doplatak za pomoć i njegu djeteta, osobna invalidnina za dijete te mirovinskog sustava- dječji doplatak te ostalu dokumentaciju temeljem koje se mogu ostvariti bodovi  prema postavljenim kriterijima).

Mjerila za upis u vrtić 2022./2023.

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska

Poučeni iskustvom drugih vrtića za vrijeme upisnih rokova, molimo roditelje/skrbnike neka ne čekaju zadnji dan za prijavu, zbog mogućeg preopterećenja i pada sustava (na državnoj razini, ne na razini vrtića ili grada).

Rezultati bodovanja bit će objavljeni 6.lipnja 2022.g, a s danom 1. srpnja 2022.g. bit će objavljena konačna lista novoprimljene djece.

Izvod iz Mjerila o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za upis u vrtić (dio je već u sustavu preko eGrađana)

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

Za dijete:

– izvadak iz matice rođenih

– presliku iskaznice imunizacije

– zdravstvenu iskaznicu

Dokaz prebivališta:

– potvrda/elektronički zapis o prebivalištu MUP RH PU Sisak za sve članove zajedničkog kućanstva

Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:

– rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata

Za dijete roditelja branitelja

– dokument koji potvrđuje braniteljski status roditelja

Za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe koja koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada:

– potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu – ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu

Za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika:

– potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine

Za dijete samohranog roditelja:

– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

– potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

– rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete kojem su brat ili sestra upisani u Ustanovu

– uvid u evidenciju Ustanove

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete korisnika doplatka za djecu:

– rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

– preporuka Centra za socijalnu skrb

Za dijete s teškoćama:

– nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili druga medicinska dokumentacija

Za produženi boravak:

– potvrda o smjenskom radu oba roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave).

2.) PROGRAM PREDŠKOLE

Upisi u program predškole mogu se provoditi i do samog početka rada programa (do kraja rujna 2022. godine) i ne provode se preko E-sustava.

Za upis u program predškole potrebno je ispuniti zahtjev u kojem se nalazi popis potrebnih dokumenata potrebnih za upis (dostupan za preuzimanje na ovoj stranici ili u tajništvu vrtića u objektu Maslačak, na adresi Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak).

Zahtjevi za upis u program predškole zaprimat će se od 23. svibnja do 17. lipnja 2022. godine osobno ili putem zemaljske pošte za Dječji vrtić Sisak Novi na adresu Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak u vremenu od 9 do 15 sati.

• Važno je da se u suradnji s osobljem vrtića, djecom i drugim roditeljima koristite uvažavajućom komunikacijom, sukladno odgojno-obrazovnom kontekstu u kojem se nalazite (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji…);
• Ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema sudionicima odgojno-obrazovnog konteksta, osobito djeci, dužni ste isto prijaviti ravnatelju;
• Zabranjeno je uvođenje životinja u ograđeni prostor vrtića. Molimo vas isto uvažite i za neograđene prostore vrtića;
• Prema zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje nije dopušteno u svim javnim i zatvorenim prostorima vrtića te kršenje navedenog uvjetovat će plaćanje određene novčane naknade;
• Zabranjen je dolazak pod utjecajem alkohola i droga;
• Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić.

Kako bi boravak u vrtiću vašem djetetu bio što ugodniji predlažemo:
• Oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja mu je ugodna za igru, lako se skida i oblači, te u primjerenu i stabilnu obuću;
• Pravovremeno obavijestite odgojitelja ili člana stručno razvojne službe o promjeni u obitelji koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću;
• Dogovorite s odgojiteljima pravila o donošenju igračaka od kuće (igračke koje potiču agresivnost i mogu ozlijediti djecu nije primjereno donositi u vrtić);
• Odazovite se na roditeljske sastanke i pozive odgojitelja i/ili stručnih suradnika na individualne razgovore, te ih i sami inicirajte ukoliko se za to ukaže potreba ili interes;