REDOVITI PROGRAM

REDOVITI PROGRAM

Redoviti program je cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršenih godinu dana do polaska u školu koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitome trajanju.

Dječji vrtić Sisak Novi provodi:

Odgojno-obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji, a temeljno ishodište programa čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Karakteristike redovitog programa:

Karakteristike redovitog programa:

 • holistički i humanistički pristup
 • prepoznavanje i zadovoljavanje potreba i interesa djeteta
 • življenje prava djeteta (prepoznavanje vlastitih i poštivanje prava drugih)
 • stvaranje poticajnog fizičkog i socijalnog okruženja
 • kontinuirano unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
 • briga o zdravstvenom stanju, prehrani i sigurnosti djece
 • edukativno-savjetodavni rad
 • razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
 • suradnja s lokalnom zajednicom

Redoviti program obogaćujemo:

Redoviti program obogaćujemo:

 • kazališnim predstavama
 • posjetama odredištima vezanim uz rad na projektima (pošta, banka, zračna luka, muzej, seosko dvorište…)
 • izletima u prirodu
 • zimovanjem, ljetovanjem
 • tečajevima klizanja, plivanja

Cijena usluga Dječjeg vrtića Sisak Novi za roditelje djece koja vrtić pohađaju određena je Odlukom o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Siska.