Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljane poslova radnog mjesta  RAČUNOVODSTVENO-ADMINISTRATIVNI RADNIK/ICA II – na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ za obavljane poslova radnog mjesta RAČUNOVODSTVENO-ADMINISTRATIVNI RADNIK/ICA II – na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

RAČUNOVODSTVENO-ADMINISTRATIVNI RADNIK/ICA II – na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto računovodstveno-administrativng radnik/ica II su: čl. 8 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću i čl. 22 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i i sistematizaciji radnih mjesta Dječjeg vrtića Sisak Novi
• SSS ekonomskog usmjerenja
• rad na računalu
• 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovuima, od čega 6 mjeseci radnog iskustva u predškolskoj ustanovi

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu,
2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
4. presliku domovnice,
5. presliku rodnog lista,
6. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a,
7. potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

Pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dokazuje se odgovarajućim aktom nadležnog državnog tijela koje odlučuje o pravima iz tog Zakona.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44100 Sisak Caprag.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Vrtića.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića 27.12.2017. i traje do 04.01.2018.