Trenutno pregledavate POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za predmet nabave: Postava kermamičkih pločica u kuhinji – objekt Radost

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za predmet nabave: Postava kermamičkih pločica u kuhinji – objekt Radost

GRAD SISAK
Dječji vrtić Sisak Novi
Sisak, Hrvatskog narodnog preporoda 33

Povjerenstvo za provođenje postupka bagatelne nabave
Za predmet nabave: Postava kermamičkih pločica u kuhinji – objekt Radost
KLASA: 406-09/16-01/1
URBROJ: 2176/05-18-3/4-16-02

Sisak, 01. srpnja 2016. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za predmet nabave: Postava kermamičkih pločica u kuhinji –objekt Radost

Sukladno točki V. Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi KLASA: 601-01/15-01/1, URBROJ: 2176-68-01-15-5 Dječji vrtić Sisak Novi, Sisak u postupku je bagatelne nabave za predmet nabave: Postava kermamičkih pločica u kuhinji – objekt Radost za Dječji vrtić Sisak Novi

I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

II OPĆI PODACI

III PODACI O PREDMETU NABAVE

IV PODACI O PONUDI

V OSTALE ODREDBE

VI PREDLOŽAK:
A) PONUDBENI LIST
B) IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA I NAČINA PLAĆANJA
C) IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

 

 

Poziv za dostavu Postava kermamičkih pločica u kuhinji